Araba eta Bizkaiko Gazte Topaketa Sozialistak, apirilaren 5etik 7ra Laudion (Gazte Koordinadora Sozialista)

 

Gaur gure lehen­da­bi­zi­ko eki­me­na aur­kez­tu asmoz gatoz zuen­ga­na, bame rnai­la­ko lanak egi­ten ibi­li ondo­ren jar­du­ne­ra­ko gogotsu bal­kau­de, jar­du­na bai­ta, hain zuzen ere, gure hel­bu­ru eta beha­rri­za­nei eran­tzu­te­ko era erreal baka­rra. Hona hemen, ildo polltl­ko sozia­lis­ta­ren pla­za­ratzea, eta ildo honen era­ma­lle den borro­ka komu­ni­ta­tea ell­katzea hel­bu­ru duen jar­du­nal­dia: Ara­ba eta Biz­kai­ko Gaz­te To-pake­ta Sozia­lis­tak. Topa­ke­ta hauek Lau­dion izan­go dira api­ri­la­ren 5etik 7ra eta Idatzi honen bitar­tez etor­tze­ra gon­bi­da­tu nahi zal­tuz­te­gu.

Gizar­teak sor­tzen duen des­po­li­ti­za­zioa­ren aurrean guri bizitza poli­ti­koa sus­tatzea dago­ki­gu­la­ko anto­la­tu dltu­gu topa­ke­ta hauek. Gure bizi­mo­dua bizi­mo­du poll­ti­koa da eta gure bizitza­ren momen­tu guz­tiak nora­bi­de horre­tan lerro­ka­tu behar ditu­gu: men­de­ra­kun­tza eta zapal­kun­tza bur­ge­sei aurre egi­te­ko hau­tuan, hain zuzen ere. Izan ere, gure aisial­di momen­tuak, fes­ta garaiak, ingu­ru­koe­kin harre­man­tzen garen uneak, haus­nar­ke­ta uneak, ikas­ke­ta garaiak eta ikas­ke­ta ere­duak, kul­tu­ra, etab., des­po­li­ti­za­tu­ta age­ri zaiz­ki­gu egun. Age­ri dio­gu, bizitza­ren itxu­raz­ko neu­tral­ta­sun horren atzean errea­la den indar poli­ti­ko bat ezku­tatzen dela­ko, men­de­ratzai­leen intere­se­ta­ra gure bizitza azpi­ratzen due­na, hain zuzen ere. Horren aurrean, bizi­mo­du kolek­ti­bo eta poli­ti­koa eli­katzea dago­ki­gu. Kolek­ti­boa dio­gu, izan ere, gure ara­zoei era­gin­kor­ta­su­nez eran­tzu­te­ko modu baka­rra, bere egoe­ra­ren jabe den eta hel­bu­ru argien bai­tan ongi anto­la­tu­ta dagoen kolek­ti­boa­ren inda­rra da. Bes­te­la, nola egin aurre lan­gi­le kla­se­ko kideon aur­ka­ko etxe kale­ratzeei? Nola egin aurre mili­tan­tzia­ri jar­tzen diz­kio­ten isu­nei? Poli­ti­koa dio­gu, izan ere, bote­re sozia­lis­ta ekoiz­te­ko gure gai­ta­sun guz­tiak poli­ti­ko­ki anto­latzea beha­rrez­koa zai­gu. Gure bizitzeei zen­tzu poli­ti­koa ema­tea zera da: gure gai­ta­su­nak anto­latzea bote­re bur­ge­sa­ri aurre egi­te­ko eta pro­le­tar­goa­ren deren­t­sa egi­te­ko.

Bizitza poll­ti­koa sus­tatzea, beraz, gure bizitza­ren momen­tu guz­tiak poli­ti­zatzen joa­tea da: teo­ria, harre­man ere­duak, aisial­dia, kul­tu­ra, etab. Zer­ta­ra­ko poli­ti­za­tu harre­ma­nak? Prin­tzi­pio eti­koe­tan oina­rri­tu­ta­ko harre­man ere­duak garatze­ko, hau da, per­tso­na ere­du kon­pro­me­ti­tua sor­tze­ko, kolek­ti­boa­ren intere­sak deten­da­tu­ko ditue­na eta ondo­rioen eran­tzu­le egin­go dena, ingu­ru­koez ardu­ra­tu eta kapi­ta­lis­moak gehien kol­patzen ditue­nen deten­t­sa egin­go due­na. Zer­ta­ra­ko poll­ti­za­tu teo­ria? Gure jar­dun­bi­dea argi­tu­ko duen bitar­te­koa izan dadin eta ez dadin aka­de­mian dirua ira­baz­te­ko balio duen tres­na izan; doml­na­zio bur­ge­sa eta bere azal­pen moduak iker­tze­ko balio­ko digun bitar­te­koa izan dadin, eta ez dadin izan berau ezku­tatzen duen hor­ma zehar­kae­zin eta arrotza. Zer­ta­ra­ko poll­ti­za­tu ospa­ki­zu­nak? Gure bote­rea han­ditzen ari gare­la ospa­tu­ko nahi dugu­la­ko eta ez dugu­la­ko zorion­ta­sun abs­trak­tua ospa­tu nahi; gure jen­dea babes­tu dugu­la ospa­tu nahi dugu­la­ko eta ez dugu­la­ko indi­bi­dua­lis­mo kapi­talls­ta eli­katzen jarral­tu nahi; gure kon­trol­pe­ko guneak ego­ki­tu ditu­gu­la eta gure hel­bu­ruak lor­tu ditu­gu­la ospa­tu nahi dugu­la­ko eta ez dugu­la­ko nahi gure mise­ria eta inpo­ten­tzien azal­pen uneak iza­tea. Hori guz­tia eta askoz gehia­go da bizitza poli­ti­koa sus­tatzea, eta horre­ta­ra­ko egin nahi dugu topo Lau­dion.

Gure kla­se etsa­la­ren olda­rral­di eten­ga­bea­ri aurre egi­te­ko lehen pau­su esen­tzia­la babe­sa anto­latzea dela deritzo­gu. Horretxe­ga­tik hasi­ko ditu­gu topa­ke­tak babes-sare espe­zi­fi­ko ezber­di­nen mahai-ingu­ru bate­kin. Hala­ber, babes-sare espe­zi­fi­ko horiek mahai bera­ren buel­tan topo egi­te­ko arra­zoi, batzen ditue­na, gal­tza­ren erroa komu­na dela­ko tesia da: guztlen oina­rrien kla­se men­de­ra­kun­tza dagoen ziur­ta­su­na. Biga­rren egu­nean gaz­te pro­ble­ma­ti­ka kla­se Ikus­pe­gi­tik azter­tze­ko saio bat izan­go dugu lehe­nik eta ondo­ren elkar­ta­su­na anto­latzea­ren edo­ta saretzea­ren beha­rraz haus­nar­tu­ko dugu. Hiru­ga­rren egu­nean, berriz, harre­man ere­du komu­nis­taz eta kul­tu­ra­ren kla­se izae­raz jar­dun­go gara. Tar­tean jakin­tza tek­ni­ko ezber­di­nak lan­tze­ko taller prak­ti­koak eta borro­ka komu­ni­ta­tea sen­dotze­ko jola­sak, ber­tso afa­ri bat eta Ziak­hus rape­roa­ren dis­ka berria­ren aur­kez­pen kon­tzer­tua ere izan­go ditu­gu.

Lau­dion ber­tan gosal­du, baz­kal­du eta afal­tze­ko auke­ra egon­go da, bai­ta lota­ra­ko lekua ere, nahi due­na­ren­tzat. Topa­ke­tak era­gin­go dituen gas­tu eko­no­mi­koei aurre egi­te­ko bonoak sal­du­ko ditu­gu 15€tan. Sal­men­ta pun­tuak zein­tzuk diren hurren­go egu­ne­tan jaki­na­ra­zi­ko dizue­gu. Bes­terlk gabe, sar itza­zue motad­lan zaku, este­ri­la eta grin iraul­tzai­lea eta par­te har­tze­ra ani­ma zai­tez­te. Lau­dion Iku­si­ko dugu elkar!

Gora Eus­kal Herria Aska­tu­ta!

Gora Iraul­tza Sozia­lis­ta!

 

Lee y Comparte. Ayuda a que la contrainformación llegue a más personas.Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
Email this to someone
email

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*